skip to Main Content

THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A

THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A

lễ trọng

Ca nhập lễ

Lc 12,42

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giêsu cho thánh cả Giu-se và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội luôn luôn cộng tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.

 

 

Bài đọc 1

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16

Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

4 Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng :

5a “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14a Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời.”

Đáp ca

Tv 88,2-3.4-5.27 và 29 (Đ. c.37)

Đ.Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ.Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

4Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,

5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ.Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”

29Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.

Đ.Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

Bài đọc 2

Rm 4,13.16-18.22

Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

13 Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp ; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. 16 Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa ; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, 17 như có lời chép : Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có.

18 Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán : Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. 22 Bởi vậy, ông được kể là người công chính.

 

 

Tung hô Tin Mừng

Tv 83,5

Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

Tin Mừng

Mt 1,16.18-21.24a

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 24a Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Giuse là người quản gia trung tín và khôn ngoan Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin:

  1. “Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con”. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các giám mục và linh mục, luôn biết sống tâm tình con thảo đó là lắng nghe và thực thi Thánh ý Chúa Cha, để muôn dân nhận thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
  2. “Mặc dầu không có gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, bởi vậy, ông được kể là người công chính”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn vững vàng bước đi trong đêm tối của đức tin, vì biết rằng Chúa luôn đồng hành với họ.
  3. “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong gia đình, biết giáo dục con cái theo tinh thần của Chúa để dòng dõi của họ được tồn tại muôn đời.
  4. “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai nhận thánh Giuse làm bổn mạng, đặc biệt cho những ai đang sống trong Linh đạo Mến Thánh Giá luôn biết đọc ra và sống thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Cha đã cho Thánh Cả Giuse cộng tác vào công trình cứu độ của Cha. Nhờ lời Thánh Cả chuyển cầu, xin Cha cho chúng con hằng biết noi gương thánh nhân, luôn lắng nghe và thực hành ý Cha, để ơn cứu độ của Cha được lan toả cho hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xưa thánh cả Giu-se đã hết lòng phục vụ Ðức Kitô, Con Một Chúa Ðấng sinh làm con Ðức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin …

 

Kinh tiền tụng 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Trong ngày lễ Kính (nhớ) thánh Giu-se, chúng con cùng tung hô, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giu-se là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Ðức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó Thánh Gia cho người coi sóc, để người thay quyền Chúa, gìn giữ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, là Con Một Chúa đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Chúa uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ

Mt 25,21

Chúa nói : “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ nhân.”

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giu-se, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thoả tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin …

 

Back To Top