skip to Main Content

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Hằng ngày khi làm dấu Thánh giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là trọng tâm trong đời sống đức tin của người công giáo. Đó là lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là mầu nhiệm mời gọi chúng ta đem đức tin vào cuộc sống của mình. Vì mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi khó hiểu nên người ta chỉ có thể đón nhận bằng chính cuộc sống mà thôi. Hiểu không quan trọng bằng tin yêu và sống với Chúa Ba Ngôi. Ý thức bổn phận phải sống mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất như vậy, chúng ta mới xứng đáng được hưởng tình yêu vô cùng sung mãn của Chúa.

Ca nhập lễ

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

“Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời

Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. – Ðáp.

Xướng: Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Xướng: Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Cr 13, 11-13

“Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 16-18

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Học Sống theo gương Chúa Ba Ngôi là chúng ta sống làm sao để đem niềm vui đến cho mọi người. Vậy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. “Môisen đứng trước mặt Thiên Chúa và kêu cầu danh Chúa” Xin Chúa Ba Ngôi thiêu đốt tâm hồn các vị lãnh đạo Hội Thánh trong biển lửa tình yêu, giúp các Ngài chu toàn trách vụ tiếp nối công cuộc cứu chuộc.
  2. “Hãy đồng tâm nhất trí và hòa hợp với nhau” Xin Chúa cho những người tin Chúa Kitô được hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, liên kết chặt chẽ bằng mối dây Đức Ái, để tất cả cùng nỗ lực tiến tới sự thiện toàn trong Chúa Ba Ngôi, dựng xây Hội Thánh và cứu rỗi các linh hồn.
  3. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn những người ngoại giáo, giúp họ tin nhận quyền năng và sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi cực thánh, để cùng Hội Thánh họ được nếm hưởng ân sủng tình yêu và ơn thông hiệp của Ngài.
  4. “Tất cả những ai tin ở con của Ngài thì không phải hư mất” Xin Chúa dập tắt những giận hờn chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người được hưởng một nền hòa bình đích thực, cộng tác chân thành và trợ giúp nhau thăng tiến, nhờ đó giáo xứ được phát triển.

Chủ tế: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, luôn luôn ở cùng chúng con, để nhờ tình yêu của Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng con can trường sống giữa những gian nan thử thách, hầu mai ngày kết hiệp với Chúa Ba Ngôi, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Con Chúa vào tâm hồn chúng ta, mà kêu lên rằng: Abba, nghĩa là “Lạy Cha”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

 

Back To Top